Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi


Yönetmelik

 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

 Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca, “Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi”  kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi  ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amacı, Akdeniz Bölgesi ve Türkiye turizminin gelişmesi ve çeşitlenmesinde önemli bir katkısı olacak çağdaş sağlık turizmi ve bunun yerel bağlantısı olan deniz ve yan unsurlarının   tedavi amacı ile kullanımını  içeren bir tıbbi ekoloji uygulaması olan talassoterapi alanında ilgili kişi ve kuruluşlara yol gösterici olmak, bu alanın daha bilinçli ve verimli değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi birikimi ve akışını sağlamak, araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve eleman yetiştirmektir.

Etkinlikler

Madde 3- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi  Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruluş amaçlarına ulaşabilmek için aşağıda belirtilen türde etkinliklerde bulunur.

 1. Bölgeye has yerel tedavi ajanlarını ve bunların etkilerini araştırır.

 2. Belirli hastalık tablolarına ilişkin sağlık turizmi ve rehabilitasyon programları geliştirir, bunları uygulamaya koyar, efektivitelerini değerlendirir.

 3. Sağlık turizmi ve talassoterapi ile ilgili araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirir, yetişmelerini sağlamak için katkıda bulunur.

 4. Konusu ile ilişkili olarak tıp, çevre, ekonomi, işletmecilik ve turizm v.b. bilim dallarında araştırmalar planlar ve yürütür.

 5. Üniversitenin kendi sağlık turizmi ve talassoterapi uygulama ünitesini oluşturur.

 6. Çağdaş sağlık turizmi ve talassoterapi kavramlarının ülke çapında yaygınlaşması için çalışmalar yapar.

 7. Sağlık turizmi ve talassoterapi konularında danışmanlık hizmeti verir.

 8. İlgili konulardaki faaliyetleri için gerekirse kendi döner sermaye işletmesini oluşturur.

ı)    Seminer, kurs, atölye çalışması, kongre, kitap, dergi, bülten v.b. bilimsel iletişim faaliyetinde bulunur.

 1. Bu çalışmaları yürütmek amacı ile Üniversite içi ve dışından ilgili kişi ve  kuruluşlarla işbirliği yapar.

 2. Sağlık turizmi ve talassoterapi alanında çalışan kuruluşlara elemanları ve teknik olanakları ile hizmet verebilir.

 3. Üniversite içi ve dışı ilgili kişi ve kuruluş temsilcilerinden bir Danışma Kurulu oluşturur.

 4. Konusu ile ilgili çalışmaları ve diğer katkıları ile ön plana çıkan kişilere onur üyeliği payesi verebilir.

 5. Konusu ile ilgili alt dallarda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturur.

 6. Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapar.

Merkezin Organları

Madde 4- Akdeniz Üniversitesi Sağlık Turizmi ve Talassoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin organları Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu’dur.

Merkez Müdürü, Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5- Merkez Müdürü, konu ile ilgili bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkmış öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilerek iki yıllık bir süre için atanır. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdür yerinde olmadığı zaman Müdür Yardımcısı kendisine vekalet eder. Göreve vekalet 6 (altı) aydan fazla süremez. Bu durumda yeni bir Merkez Müdürü atanır.

Madde 6- Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

 2. Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

 3. Merkezin idari işlerini yürütmek, yazışmaları yapmak, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak “Merkez Yıllık Bütçesi”ni ve   “Merkez Yıllık Faaliyet Raporu”nu Rektörlüğe sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7-  Merkez Yönetim Kurulu 5 (beş) üyeden oluşur. Merkez Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Başkan dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri Merkez Müdürünün önereceği, konu ile ilgili iki misli öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından  2 (iki) yıllık süre  için seçilir. Süresi dolmadan ayrılanların ya da 6 aydan uzun süre  Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, bu süreyi doldurmak üzere yeniden seçim yapılır. Yönetim Kurulu ayda bir kere, ayrıca Müdür tarafından gerek duyulan durumlarda çoğunluk  sağlanarak  toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu iki oy kabul edilir.

Madde 8- Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

 2. Merkezin yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

 3. Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarının üyelerini belirlemek.

 4. Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak, değerlendirmek, öncelikleri belirlemek, destek verilecekleri saptamak.

 5. Merkezin vereceği hizmetlerin döner sermayeye aktarılmak üzere bedellerini belirlemek.

 6. Çeşitli kişi ve kuruluşlarca yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

 7. Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.

 8. Onur üyelerini belirlemek.

ı)    Merkezde görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personelin seçimini yapmak.

 1. Madde 3’de belirtilen diğer etkinliklerden yetki alanına giren konularda karar vermek.

Mali Hükümler

Madde 9- Merkezin gelirleri şu kalemlerden oluşur:

 1. Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler.

 2. Döner Sermaye gelirleri.

 3. Merkezin düzenlediği her türlü eğitim, öğretim faaliyetleri, kurs, kongre v.b. toplantılar, yayın etkinliklerinden sağlanan gelirler.

 4. Proje ve danışmanlık hizmetleri ile işletilen tesislerden edinilen gelirler.

 5. Merkeze yapılan her türlü bağış ve yardım.

 Madde 10- Merkezin giderleri şu kalemlerden oluşur:

 1. Merkez etkinliklerinin uygulanması için yapılacak giderler.

 2. Eğitim, öğretim, toplantı ve yayın giderleri.

 3. Yönetim giderleri.

 4. Telif, danışmanlık v.b. giderleri.

 5. Yapılan projelere, işletilen tesislere ve taşıtlara ilişkin giderler.

 6. Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak diğer harcamalar.

Diğer Hükümler

Madde 11- Merkezin İta Amiri Akdeniz Üniversitesi Rektörüdür.

Madde 12- Merkezin adı uluslararası  kullanımda “Healt Resort Medicine and Thalassotherapy Education, Research and Application Center of Akdeniz University” olarak ifade edilebilir.

Madde 13- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda  genel hükümlere göre işlem yapılır.

Madde 14- Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 15- Bu  Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi  Rektör’ü yürütür.

                                                                                                         

01.07.1997 tarih ve 23036 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 


Son Güncelleme : 24 Nisan Pazartesi 2017
13